ببر غران

قیمت:

1,650,000 ریال

امسال سال ببره!
در این بسته، یک عروسک ببر وجود دارد که طرح و نقش آن با خطوط سیاه تصویرگری شده است و بچه ها میتوانند با ماژیک های داخل بسته عروسک خودشون رو رنک آمیزی کنند.
این بسته در پرورش مهارت دست ورزی و تمرکز کودکان موثر است و با توجه به پیچیدگی خطوط برای بچه های کوچک تر و بزرگ تر بسته های متفاوتی فراهم شده است.