کتاب سوفی و کدو حلوایی

 نویسنده: پت زیتلو میلر

 مترجم: آزاده کامیار

 ناشر: پرتقال

 سن: 7 تا 9 سال

 موضوعات: آشنایی با مفهوم مرگ و زندگی

قیمت:

390,000 ریال

1 در انبار

در این کتاب سوفی در بازار یک کدو حلوایی خوشگلی را می‌بیند که «درست همان قدری است که توی بغلش جا شود، درست همان قدری که روی پا تکان تکانش بدهد و درست همان قدری که حسابی عاشقش شود». سوفی با ماژیک برای کدو حلوایی چشم و دهان می‌کشد و کدو حلوایی می‌شود عروسکش. زمان می‌گذرد و پس از مدتی کدو حلوایی کم کم شروع می‌کند به پوسیدن. سوفی با راهنمایی یک کشاورز کدو را می‌کارد تا حال کدویش خوب شود.