کتاب گذر از رنجش بین ما

 نویسنده: دکتر مارشال روزنبرگ

 مترجم: ریّان حسامی

 ناشر:  اختران

 سن:  بزرگسال

 موضوعات:  ارتباط بدون خشونت

قیمت:

140,000 ریال

2 در انبار

ارتباط بدون خشونت به شما کمک می‌کند:
خود را از آثار تجربیات گذشته و یادگیری فرهنگی آزاد کنید.
الگوهای فکری را که منجر به مبادله، خشم و افسردگی می‌شوند در هم بشکنید.
تعارضات را با آرامش حل کنید، چه شخصی باشند چه عمومی، محلی باشند یا بین المللی.
ساختار اجتماعی را به وجود آورید که از برآورده شدن نیاز همه حمایت می‌کند.
روابط را بر اساس احترام ، محبت و همکاری شکل دهید.