نرگس کارگری

نرگس کارگری

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  • آموزش دیده دوره جامع روان شناسی و روان درمانی آدلری و گواهینامه رسمی از نماینده انجمن روان شناسی آدلری آمریکای شمالی، و مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره پیاژه، تورنتو، کانادا

تخصص:

  • مربی و مشاور کودک و نوجوان
  • درمانگر اختلالات یادگیری و اختلالات رفتاری
  • مشاور فرزندپروری بر مبنای طرحواره درمانی

حوزه فعالیت:

  • طرحواره درمانی والد-کودک

  • تسهیلگر فلسفه برای کودکان

تخصص: طرحواره درمانگر

حوزه فعالیت: طرحواره درمانی والد-کودک، تسهیلگر فلسفه برای کودکان

روزهای کاری: شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

کارگاه ها: فلسفه برای کودکان، چرخه خشم من، با ترس‌هامون چیکار کنیم