زیبا بشردانش

زیبا بشردانش

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی کودکان استثنایی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

تخصص:

رواندرمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

حوزه فعالیت:

  • درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد روانکاوی تحلیلی ابژه
  • پنج سال سابقه کار در حوزه کودک و نوجوان
  • عضو نظام روانشناسی ایران
زیبا بشردانش
تخصص: رواندرمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

حوزه فعالیت: درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد روانکاوی تحلیلی ابژه، پنج سال سابقه کار در حوزه کودک و نوجوان، عضو نظام روانشناسی ایران

روزهای کاری: سه‌شنبه