دوره آنلاین

دوره آنلاین

توضیحات:

  • توضیح ۱
  • توضیح ۲
  • توضیح ۳

سرفصل‌ها:

  • سرفصل ۱
  • سرفصل ۲
  • سرصل ۳
  • سرفصل ۴

رزومه مدرس:

  • مشاور مهدهای کودک، موسسات و مدارس
  • مدرس کارگاه‌‌های آموزشی ویژهٔ کارشناسان، والدین و کودکان با موضوعات مهارت‌های زندگی، پیشگیری از سوءاستفاده جنسی، بهداشت بلوغ، پیشگیری از قلدری، تربیت جنسی و فرزندپروری
  • مشاور موسسات کودک و مدارس
تعداد حلسات: ۱۲ جلسه

مخاطبین: والدین

هزینه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال