درباره ما

درباره ما

خدمات آموزشی

خدمات مشاوره

مقالات

مقالات

ویدیوها

ویدیوها

تماس با ما

تماس با ما

نازنین عین‌الیقین

موسس و مدیر موسسه آموزشی و مشاوره آتمان، مشاور کودک و نوجوان، کارشناس ارشد آموزش، توانمندى، و تغيير اجتماعى از کالج بربک، دانشگاه لندن. آموزش‌دیده طرح واره درمانی از دانشگاه تهران. آموزش دیده در حوزه درمان شناختی- رفتاری کودکان از دانشگاه تهران. کار در حیطه حمایت از کودک و حقوق کودک به مدت ۲۰ سال.